Nguồn lực tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Nguồn lực tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Nguồn lực tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Nguồn lực tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Nguồn lực tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

 

Bảng 1. Phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn

Khu vực

Phương tiện

Năm đóng

Kích thước (LxBxT)

Công suất máy/tốc độ (CVxKts)

Tầm xa hoạt động (M)

KHU VỰC I

SAR 411

2003

43,8x7,11x2,52

6310x26

250

SAR 27-01

2001

29x6.02x1.48

2800x23

200

Cano CN 03

2013

5,83x2,03x0,95

85CV

Vùng IV

Cano CN 06

1999

9,2x3,0x1,35

360CV

SB

Cano CN 02

2013

8,14x2,476x0,851

270CV

20

KHU VỰC II

SAR 412

2005

43,8x7,11x2,52

6310x26

250

SAR 274

2004

28,9x6,2x1,66

2400x19

150

Cano CN 03 (ST 750)

2013

10,5x2,476x0,571

275

SB

Cano CN 01

2000

9,43x2,6x0,6

360

ST 750

KHU VỰC III

SAR 413

2005

43,8x7,11x2,52

6310x26

250

SAR 272

2004

28,9x6,2x1,66

2400x19

150

Cano CN SAR 68

2006

9,43x2,6x0,6

360

ST 750

Cano CN SAR 69

2013

10,5x2,476x0,571

275

ST 750

KHU VỰC IV

SAR 273

2004

28,9x6,2x1,66

2400x19

150

Cano 01 TSA

2007

9,43x2,6x0,6

240

ST 660

Cano 02 TSA

2011

9,43x2,6x0,6

240

ST 660

 

Bảng 2. Trang thiết bị Thông tin liên lạc

 

Bảng 3. Trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn trên phương tiện chuyên dụng

TT

Bộ phận

Thiết bị phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Ra dar

Camera Hồng ngoại

Ống nhòm

Xuồng cấp cứu

Thiết bị lặn

Thiết bị y tế

Lưới jacson

Phao áo cứu sinh

1

SAR 41

x

x

x

x

x

x

x

x

2

SAR 27

x

 

x

x

x

x

 

x

3

Cano

x

 

x

 

 

 

 

x